زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

مهلت ارسال فیلم به معتبرترین جشنواره های بین المللی

در زیر تاریخ موعد دریافت آثار جشنواره‌ها به تفکیک آمده است.

جشنواره فیلم پالم اسپرینگز: ۲۵ سپتامبر  ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم ساندنس: فیلم کوتاه: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵ فیلم بلند: ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۱ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ )

 جشنواره فیلم اسلم دنس: ۸ اکتبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۲ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم سانتا باربارا: ۶ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۳ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم جنوب از جنوب غربی: ۳ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۱ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم سینه کوئست: ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۳ فوریه تا ۶ مارس ۲۰۱۶ )

جشنواره فیلم ترایبکا: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۵ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۶)

جشنواره فیلم سیاتل: ۴ ژانویه ۲۰۱۶ (زمان برگزاری: ۱۹ می تا ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶ )

چهار شنبه 1394/6/25 ساعت 14:6