زبان Lang

‌No notificaion yet

Is it the first time you visit out new version? Do want to see the guid?

Iranian film festivals list

ليست جشنواره هاي فيلم كشور – سال 1396
رديف
نام جشنواره
تاريخ ومحل
برگزاري
قالب اجرا
نهاد يامؤسسه
برگزاركننده
1
جشنواره سما
ملي
سومين دوره
25 تا 31 فروردين
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مؤسسه فرهنگي ، هنري
شهيد آويني
22725075-76
2
جشنواره فيلم فجر
( خ بش بين الملل)
سومين دوره
1 تا 8 ارديبهشت
تهران
فيلم هاي بلند سينمايي
سازمان سينمايي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي
3
جشنواره تخصصي آبفا
ملي
اولين دوره
خرداد ماه
تهران
فيلم كوتاه
سازمان آب و فاضلاب
استان تهران
81751
4
جشنواره نامه هاي بهشتي
ملي
اولين دوره
7 تير ماه
تهران
فيلمنامه
بلند و كوتاه
مؤسسه فرهنگي ، هنري
تن سر
66453848
5
جشنواره فيلم كودك و نوجوان
بين المللي
سي امين دوره
9 تا 15 تير ماه
اصفهان
فيلم هاي بلند داستاني و
پويانمايي
سازمان سينمايي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي
- بنياد سينمايي فارابي
6
جشنواره تدبير
ملي
اولين دوره
14 تا 16 تير ماه
كرج
فيلم كوتاه
اداره كل ورزش و جوانان
استان البرز
026-32557878
026-32558877
7
جشنواره يك نامه
بين المللي
اولين دوره
14 تا 23 تير ماه
تهران
فيلم كوتاه مستند و
داستاني
دفتر پژوهش فرهنگي
انقلاب اسلامي ، نشر و
تبليغ پيام
66966815
8
جشنواره رضوي
ملي
پانزدهمين دوره
4 مرداد- گرگان
7 تا 9 مرداد- يزد
پويانمايي
فيلم كوتاه(مستند و
داستاني)
بنياد بين المللي فرهنگي ،
هنري امام رضا(ع)
05117251991-3
9
جشن دنياي تصوير
(تنديس حافظ)
ملي
هفدهمين دوره
21 مرداد
تهران
جشن
مجله دنياي تصوير
-22885399
22885400
10
جشنواره فيلم شهر
بين المللي
ششمين دوره
7 تا 13 مرداد
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مؤسسه تصوير شهر
22893142-3
11
جشنواره سلامت
بين المللي
دومين دوره
1 تا 5 شهريور
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشكي – مؤسسه فرهنگي ،
هنري آواي سلامت
26417429 -81455401
12
جشنواره زيبا سنن
ملي
اولين دوره
3 تا 6 شهريور
اردبيل
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مؤسسه فرهنگي ،هنري
ققنوس اقليم حكمت
045-33253738
13
جشنواره روستايي و عشايري
ملي
دومين دوره
13 تا 16 شهريور
كليبر آذربايجان شرقي
فيلمنامه
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
اداره كل فرهنگ و ارشاد
اسلامي آذربايجان شرقي
041 -44440551
14
جشنواره فيلم سبز
بين المللي
ششمين دوره
18 تا 24 شهريور
تهران و مراكز استان
هاي كشور
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
سازمان حفاظت محيط
زيست
22398622
15
جشنواره فيلم خورشيد
ملي
ششمين دوره
19 تا 24 شهريور
بندرعباس
فيلم كوتاه
شركت فيلم سازي سينماگران
هستي شناس هرمز
09364695343
09365927602
16
جشنواره سينماي جوان
منطقه اي
پنجاه و هفتمين دوره
22 تا 25 شهريور
كرمانشاه
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
فيلمنامه
انجمن سينماي جوانان
ايران
86084829
17
جشنواره فيلم كوتاه تهران
بين المللي
سي و چهارمين دوره
25 تا 30 مهر ماه
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
انجمن سينماي جوانان
ايران
86084829
18
هفته فيلم كشورهاي اروپايي
ملي
اولين دوره
29 آبان تا 3 آذر
تبريز
فيلم هاي بلند
انجمن سينماي جوانان
ايران
86084829
19
شب كتاب و سينماي شيراز
ملي
اولين دوره
1و 2 آذر
شيراز
نمايش فيلم هاي اقتباسي
انجمن سينماي جوانان
ايران
86084829
20
جشنواره 180 ثانيه اي
پاسارگاد
ملي
دومين دوره
1 تا 8 آذر
تهران
فيلم هاي
180
ثانيه اي
مؤسسه فرهنگي ، هنري
فروغ انديشان هنر
82893030 -31
21
جشنواره سينماي جوان
منطقه اي
پنجاه و هشتمين دوره
7 تا 10 آذرماه
آبادان(منطقه آزاد اروند)
فيلم كوتاه
انجمن سينماي جوانان
ايران
86084816 -86084829
22
جشنواره رشد
بين المللي
چهل وهفتمين دوره
4 تا 10 آذر
مشهد
فيلم هاي بلند و كوتاه
مستند ، داستاني ، علمي و
آموزشي پويانمايي
سازمان پژوهش و برنامه
ريزي آموزشي وزارت
آموزش و پرورش
88831161 -9
23
جشنواره فيلم آپادانا
ملي
اولين دوره
8تا 14 آذر
مشهد
فيلم كوتاه
مؤسسه فرهنگي،هنري
دوستان آپادانا
051-38718481
24
جشنواره فيلم معلولين پرواز
بين المللي
سومين دوره
10 تا 12 آذر
تهران
فيلم كوتاه پويانمايي
فيلمنامه
آموزشگاه علمي-
تخصصي اردستاني
44050766
25
جشنواره فيلم صلح
ملي
اولين دوره
11 تا 15 آذر
شيراز
فيلم كوتاه
مؤسسه فرهنگي ،هنري
مهراز
-44229279
09120143011
26
جشنواره نما و نوا
ملي
اولين دوره
15 آذر
كرج
فيلم هاي موبايلي
مؤسسه فرهنگي ، هنري
ارغوان سلاله البرز
026 -34409487
27
جشنواره فيلم مستند ايران
( سينما حقيقت)
بين المللي
يازدهمين دوره
19 تا 26 آذر ماه
تهران
فيلم هاي بلند و كوتاه
مستند
مركز گسترش سينماي
مستند و تجربي
88511241 -2
28
جشنواره فيلم اميد
ملي
اولين دوره
2 تا 5 دي
يزد
فيلم كوتاه
اداره كل مديريت بحران
استان يزد
035-31112605
29
جشنواره مردمي فيلم عمار
ملي
هشتمين دوره
8 تا 19 دي ماه
تهران و سراسر كشور
فيلم هاي بلند و كوتاه
مستند و داستاني ،
پويانمايي
دفتر مطالعات جبهه
فرهنگي انقلاب اسلامي
88964941
30
جشنواره فيلم راه آهن
ملي
اولين دوره
24 تا 26 دي
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مؤسسه فرهنگي،هنري
كاسپين
55128231-32
31
جشنواره فيلم فجر
(بخش مسابقه سينماي ايران )
ملي
سي و ششمين دوره
12 تا 22 بهمن
تهران و مراكز استان ها
فيلم هاي بلند سينماي
ايران
سازمان سينمايي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي
32
جشنواره تصوير
ملي
جهاردهمين دوره
1 تا 20 اسفند
تهران
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مجله تصوير
88307060
33
جشنواره فيلم 100 ثانيه اي
بين المللي
دوازدهمين دوره
9 تا 11 اسفند
تهران
فيلم هاي
100 ثانيه اي
حوزه هنري سازمان
تبليغات اسلامي
88918301 - 2
34
جشنواره فيلم حسنات
ملي
هفتمين دوره
11 تا 14 اسفند
اصفهان
فيلم كوتاه
مستند و داستاني
مؤسسه فرهنگي،هنري
سپاهان سينا
031-32202973
35
جشنواره شاليزار
ملي
هفتمين دوره
16 و 17 اسفند
تنكابن
فيلمنامه ،فيلم كوتاه
مستند و داستاني
آموزشگاه آزادسينمايي
مهدي تنكابن
011-54220111
011-54230111

 

Saturday 09/07/2019 01:58