زبان Lang

‌اعلانیه‌ای وجود ندارد

بار اول است که از نسخه جدید سایت بازدید می‌کنید؟ آیا تمایل دارید که راهنمای سایت را مطالعه فرمایید؟

راهیبای فیلم پرس به جشنواره‌ی جشنواره جهانی فیلم مستقل اکوادور

فیلم پرس اثراحسان رضایی گوهرچقایی به جشنواره جهانی فیلم مستقل اکوادور راه یافت. این فیلم از طریق مجموعه دریچه سینما به عنوان پخش کننده‌ی بین‌المللی به این جشنواره ارسال شده بود. جشنواره جشنواره جهانی فیلم مستقل اکوادور در تاریخ سه شنبه 1396/12/22 برگزار می‌شود.
این داستان هم سفرشدن 2 نفر با دو تفکر مختلف در دو لباس متفاوت است.داستان تقابل دو تفکر متضاد و مقابل هم است. داستان 3 موضوع مهم که از روز اول تاریخ بشریت مورد بحث فلاسفه بوده است. داستان رویا , شانس و مرگ. قصه جنگ. رویا ,شانس و مرگ سه مساله مهم برای جنگاوران است.رویای به خانه برگشتن , شانس زنده ماندن و مرگ که سایه آن همیشه با جنگاوران است.
the story is about 2individual with 2different kinds of thinking and different position who have joined to each other in a war. a story about the contrast between to different ideas and beliefs the story shows three noticeable question that have been considered by philosophies from the beginning of human,s life : the dream, the chance and the death, and the war The dream , the chance and the death have been three important subjects for warriors The dream of coming back home, the chance of rescue from the war and the death which is always with soldiers.
شنبه 1396/12/19 ساعت 3:18